Project Description

با الهام از نام تابلو، نقاش به جای دستار قرمز، رنگ قرمز تندرا بر چهرة مرد میکشد.
رنگ قرمزی که چهرة مرد را پوشانده آیا او را کشتهای می نمایاند که خونش از زیر دستار بیرون تراویده، یا حس انتقامی، چهرة مرد را از نظرها نهان میدارد، یا شاید شرم از زنانی است که در پستوها نهان کرده. آن شرمی که نقاش امروز با پس زدن نقاب، چهرة آنان را به تصویر کشانده است؟ قربان شده یا قربان کننده؟